#E6AA00

"

#002060

"

Kolejna Interpretacja (sygn. 0112-KDIL3.4012.77.2024.1.KFK), tym razem w przypadku często pojawiającej się zagwozdki związanej z podatkiem VAT. Na wstępie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski oraz, co ważne jest czynnym podatnikiem VAT.

W przyszłości – Wnioskodawca jako Fundator w Fundacji rodzinnej chce wnieść do niej, w formie darowizny – całość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wszystkie jego składniki. W następstwie całego działania – fundacja rodzinna dalej będzie prowadziła ów przedsiębiorstwo oraz planuje zostać czynnym podatnikiem VAT.

W związku z tym, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, a dodatkowo założona przez niego fundacja rodzinna prawdopodobnie również nim będzie, powstało pytanie – czy wniesienie darowizny w postaci przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiedź nasuwa się sama, ale czy na pewno jest prawidłowa?

By wyjaśnić – dlaczego – należy chronologiczne wskazać na przepisy:

  1. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  2. Z przepisów ustawy o fundacji rodzinnej wynika, iż głównym założeniem fundacji rodzinnej jest zarządzanie zgromadzonym majątkiem rodzinnego przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie przyszłości i sukcesji.
  3. Definicji przedsiębiorstwa należy szukać w Kodeksie cywilnym, w art. 551 – jest ono zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. By doszło do „zbycia przedsiębiorstwa” zgodnie z ustawą o VAT musi dojść do przekazania przedsiębiorstwa oraz jego dóbr materialnych i niematerialnych. W dalszej kolejności nabywca musi dalej przedsiębiorstwo prowadzić.

Jak wskazał Wnioskodawca:

Zgodnie z powyższym darowizna przedsiębiorstwa fundacji rodzinnej nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Należy jednak pamiętać – iż każdy przypadek należy analizować indywidualnie!

Wnioskodawcą w tej sprawie jest osoba, która będzie posiadała status zarówno fundatora jak i beneficjenta nowo utworzonej fundacji rodzinnej.

Fundacja będzie prowadziła działalność inwestycyjną m.in. w formie najmu, dzierżawy czy przystępowania do spółek handlowych. Pierwszym członkiem zarządu Fundacji będzie Wnioskodawca, a beneficjenci także będą członkami zarządu takowej fundacji. Po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej, zostanie zakupiony samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie przez członków jej zarządu. Będzie on używany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Ten cel statutowy znajdziemy w art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej. Warto wspomnieć, iż ani fundacja ani zarząd nie zamierzają prowadzić ewidencji przebiegu samochodu.

Czy zatem – używanie samochodu do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów, będzie opodatkowane CIT? Wnioskodawca w szczególności wskazuje tutaj – art. 24q ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 ustawy o CIT, samemu uznając, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Jak możemy przeczytać w Interpretacji o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.500.2023.1.KW – opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie, należy uznać za „świadczenie” i to zarówno w ujęciu prawno-podatkowym, jak i cywilistycznym, gdyż z łatwością możemy wskazać kto „świadczy” i kto „otrzymuje” owe świadczenie.

Ważne jest jednak ustalenie czy takie „świadczenie” można zakwalifikować zgodnie z art. 24q ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT.

Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której członkowie zarządu przy pomocy samochodu osobowego będącego własnością fundacji będą spełniać świadczenie. Beneficjenci nie będą z niego bezpośrednio – nie został im oddany do samodzielnego używania – jednak w sposób pośredni z pomocą członków zarządu.

Jak stwierdził Dyrektor KIS – takie działanie fundacji (możliwość pośredniego używania przez beneficjentów samochodu – należącego do fundacji rodzinnej) wypełnia dyspozycję art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej! Co za tym idzie – korzystanie z samochodu będzie podlegało opodatkowaniu CIT na poziomie 15%!

Ponadto – nawet gdyby beneficjent używał takowego samochodu samodzielnie… doszłoby do bezpośredniego świadczenia wskazanego w przytoczonym już art. 2 ust. 2 ufr. Zatem i w tym przypadku wystąpi opodatkowanie na poziomie 15% podatkiem CIT1.

1. Na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT fundacja rodzinna będzie zobowiązana do zapłaty z tego tytułu 15% podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 24q ust. 5 ustawy o CIT).

Wielokrotnie już Wnioskodawcy pytali Organy podatkowe o kwestie związane z opodatkowaniem Fundacji rodzinnych, szczególnie dlatego, że w polskim prawie instytucja jest znana od niedawna. Kolejne pytanie dotyczyło upewnienia się czy „Przychody Fundacji rodzinnej z tytułu odsetek od lokat terminowych zwolnione z CIT.”

Zgodnie ze zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie tu zwolnienie podmiotowe, które wynika z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT, dodając również, iż to zwolnienie nie ma zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Wskazuje, iż ustawa o fundacji rodzinnej nie zawiera definicji „mienia”, jednakże, stosownie do art. 44 Kodeksu cywilnego, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej zawarto zapis – „udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie”, na który powołuje się Wnioskodawca, wyjaśniając, iż sama ustawa nie definiuje wskazanej działalności gospodarczej.

Skutkiem założenia lokaty bankowej (czy lokaty terminowej) jest „udostępnienie” mienia do korzystania przez bank na podstawie umowy rachunku lokaty. Bank przez czas określony, w ramach swojej działalności dot. finansowania czy refinansowania może korzystać z tych środków, a Wnioskodawca może uzyskać pożytki.

Odpowiedź w zakresie zastosowania w tym przypadku zwolnienia przewidzianego w ustawie o CIT, według Wnioskodawcy zależy od tego czy dochody z tytułu odsetek od lokat wpisują się w dozwoloną działalność fundacji rodzinnej. Jak stwierdził Organ w Interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK – art. 5 ust. 1 pkt 2 ufr wskazuje na działalność gospodarczą, którą może wykonywać fundacja rodzinna w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. Jako taką działalność można wymienić:

Organ wskazał, iż „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły” , co oznacza, że lokowanie na bankowym rachunku lokaty terminowej środków pieniężnych, które należą do fundacji rodzinnej, a pochodzą z m.in. funduszu założycielskiego czy otrzymanych darowizn – nie wpisuje się w katalog działalności, którą może prowadzić fundacja rodzinna.

Zainteresowane, będące matką i córką posiadają 100% udziałów w pewnej spółce (X). W związku z tym, iż do systemu prawnego wprowadzono instytucję fundacji rodzinnej, zainteresowane zamierzają ją ustanowić.

Mieniem na pokrycie funduszu założycielskiego będzie 10001 udziałów w innej spółce (Y) (niż ta wspomniana powyżej).

Kiedy Fundacja rodzinna zostanie utworzona, przy tym zostanie wniesione mienie na pokrycie funduszu, Zainteresowane oraz Fundacja zawrą umowę darowizny, której przedmiotem będą udziały spółki X. Skutkiem takiego działania będzie objęcie przez Fundację 100% udziałów.

Kolejnym etapem będzie odpłatne zbycie 100% udziałów na podstawie umowy sprzedaży, które trafią do podmiotu niepowiązanego. Zainteresowane wskazują, iż do sprzedaży dojdzie w ciągu (ok.) 12 miesięcy od wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, a transakcja nie obejmie udziałów wniesionych na pokrycie funduszu założycielskiego.

👉🏻 Zainteresowane zastanawiają się czy sprzedaż przez fundację darowanych udziałów nie podlega opodatkowaniu stawką podatku, o której mowa w art. 24r. ust. 1 ustawy o CIT oraz czy przychód uzyskany przez fundację powstały przy późniejszej sprzedaży, będzie zwolniony z CIT na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT?

Zgodnie z Pismem z dnia 15 listopada 2023 r., które zostało wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.244.2023.2.DP, powyższe pytania spotkały się z pozytywną odpowiedzią!

Jak wskazuje art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, może ona prowadzić określoną działalność gospodarczą tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej – przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Najważniejsze jest zatem ustalenie czy fundacja rodzinna prowadzi działalność zgodnie ze wskazanymi przez ustawodawcę wymogami. Zgodnie bowiem z art. 24 CIT w zakresie, w jakim fundacja prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ufr, stawka CIT wynosi 25% podstawy opodatkowania.

👉🏻 Organ stoi na stanowisku, iż sprzedaż udziałów darowanych fundacji na podstawie darowizny mieści się w zakresie określonym w art. 5 ufr. A zatem, w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 24r. ust. 1 CIT.

👉🏻 Dodatkowo, należy zaznaczyć, że sprzedaż udziałów darowanych fundacji na podstawie darowizny nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem CIT, ponieważ przychód uzyskany ze sprzedaży tych udziałów będzie zwolniony z podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 CIT.

Postanowiliśmy założyć fundację rodzinną, a w grono jej beneficjentów będzie wchodziło kilka osób. Każda z nich jest jednak w różnym wieku, ma inne podejście do firmy, plany na przyszłość… Czy zatem każdy beneficjent musi mieć taką samą rolę w fundacji i decydować w takim samym stopniu o przyszłości prowadzonego biznesu?

Słowem wstępu należy wspomnieć, że fundator fundacji może ustanowić beneficjentem osobę, z którą nie jest w żadnym stopniu spokrewniony. Nie ma też żadnych zastrzeżeń, by beneficjentem stała się osoba niepełnoletnia. Jednakże przejdźmy do głównego pytania.

Status fundacji rodzinnej może (a nawet powinien) przewidywać warunki, dzięki którym konkretna osoba zyska status beneficjenta. Ukończenie określonego kierunku studiów, by móc uczestniczyć aktywnie w życiu firmy czy osiągniecie odpowiedniego wieku są jednymi z najczęstszych przykładów jakie się pojawiają. Nie oznacza to jednak, że trzeba się do nich ograniczać. Zaangażowanie, które pokazują potencjalni beneficjenci może również skutkować przyznaniem im większego zakresu praw niż tym, którzy wolą stać z boku i nie chcieć decydować o dalszych losach prowadzonego biznesu. Przykładowo, osoba, która wiąże swoją przyszłość z prowadzoną działalnością, wykazuje ku temu predyspozycje i chęci – może otrzymać większą liczbę głosów i uzyskiwać przez to przewagę na zgromadzeniach beneficjentów.

Zapewnienie jak najlepszego prosperowania prowadzonej firmie, dobrobyt członków rodziny – to to nasuwa się ma myśl, gdy myślimy o zapewnieniu sukcesji biznesowi i założeniu fundacji rodzinnej. Dlatego też przewidziane zostało, by w statucie możliwością było ustalenie warunków jakie trzeba spełnić, by uzyskać status beneficjenta czy wskazać, kto z nich będzie pełnił większą rolę w naszej fundacji. Część z nich, jak już zostało wskazane powyżej, może otrzymać większy wpływ na podejmowane decyzje niż pozostali. Czy zatem takim samym sposobem można regulować wypłacane świadczenia beneficjentom?

Świadczenia możemy podzielić na pieniężne jak i niepieniężne, gdzie w przypadku tych drugich, przykładem może być oddanie do użytku beneficjentowi składnika majątku fundacji rodzinnej. Oczywiście, w przeważającej części największe zainteresowanie wzbudzają świadczenia pieniężne, które mogą być wypłacane m.in.:

Powyższe przykłady wskazują jasno na to, że odpowiedź na zadane pytanie brzmi twierdząco. Konkretnie świadczenie może nie zostać wypłacone, gdy postawiony warunek się nie ziści. Jeżeli beneficjent nie ukończy studiów – nie zostanie mu wypłacone świadczenie z powodu właśnie tego wydarzenia, a jeżeli nie będzie posiadał ważnego prawa jazdy przez m.in. 5 lat, to nie będzie mógł użytkować samochodu, który będzie własnością fundacji.

Należy mieć jednak na uwadze, że wypłacanie świadczeń nie zależy tylko od warunków, które trzeba spełnić, by je uzyskać. Na ten aspekt składa się o wiele więcej czynników. Na względzie trzeba mieć m.in. przełożenie możliwości finansowych na rzeczywiste działanie biznesu czy długoterminowy plan działania.

Zespół Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy pragnie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na te Święta i nadchodzący 2024 Rok. Dużo ciepła przy świątecznym stole, wielu powodów do radości i mnóstwa uśmiechu. Na Nowy Rok życzymy Wam samej dobrej energii, pomyślności i sukcesów.

Wnioskujący o wydanie Interpretacji wskazał, iż zamierza założyć Fundację rodzinną. Na postawie statutu, beneficjenci będą uprawieni do otrzymywania od Fundacji renty, która wypłacana będzie cztery razy w roku. W związku z powyższym powstało pytanie, czy wypłacanie cyklicznie renty (wyrażonej w pieniądzu) na rzecz fundatora będącego beneficjentem stanowi świadczenie w rozumieniu art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej i czy istnieje możliwość z korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b ustawy o PIT?

W Interpretacji o sygnaturze 0114-KDIP3-1.4011.727.2023.6.EC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia jak należy interpretować przepisy ustawy o fundacji rodzinnej jak i ustawy o PIT.

Art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT wskazuje, iż wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1g:

a) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z 2022 r. poz. 1846 i 2180 oraz z 2023 r. poz. 326), uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

b) beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

– z zastrzeżeniem ust. 49

Zastrzeżenie z ust. 49 wskazuje na to, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 157, stosuje się do części przychodów:

1) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

2) beneficjenta będącego fundatorem albo osobą będącą w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.

Podniesione zostało, iż za każdym razem, gdy mienie zostaje wniesione do fundacji rodzinnej określa się proporcję. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, w spisie mienia zamieszcza się informację o aktualnych proporcjach, o których mowa w art. 28 ust. 1, dla każdego z fundatorów oraz fundacji rodzinnej. Właśnie ta proporcja, o której mowa jest w przepisach ustawy o fundacji rodzinnej wpływa na wysokość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń, które są wypłacane rzecz beneficjentów przez Fundację.

DIKS wskazuje jasno zatem na to, iż wskazać sytuacja zaistniała we wskazanym wniosku o Interpretację dotycząca wypłaty renty na rzecz fundatora korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to właśnie z przytoczonych powyżej artykułów ustawy o fundacji rodzinnej oraz ustawy o PIT.

Co jednak zostało trafnie zauważone – ,,Na potrzeby zwolnienia w podatku dochodowym należy się kierować aktualną/ostatnią proporcją ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej (ustaloną na moment ostatniego wniesienia mienia do fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem wartości mienia i statusu osób wnoszących mienie na moment tego wniesienia) zamieszczoną w spisie mienia.”

CIT-8FR – jest to deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. W terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego należy złożyć deklarację o wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego w roku podatkowym, zgodnie z art. 24s ust. 1 ustawy o CIT.

CIT/F – jest to informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to załącznik do zeznania CIT-8. Do wypełnienia załącznika zobowiązana jest fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r ustawy CIT, czyli sytuacje, w których działalność fundacji wykracza poza jej wskazany zakres.

Zarówno CIT-8FR jak i CIT/F składane są przez fundację rodzinną jak i fundację rodzinną w organizacji.

Jak można przeczytać w zawiadomieniu ,,Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników obowiązanych do składania konsultowanych
formularzy.

W ramach konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących udostępnionych wzorów.”

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało wskazane, zostało iż opinie należy przesyłać na następujący adres:

👉 Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl

Zostało jeszcze kilka dni, dlatego w przypadku uwag – warto skorzystać z możliwości i przesłać je!

Fundacja przystępuje do Spółki cywilnej

Wnioskodawca planuje założyć Fundację rodzinną, która zgodnie z postanowieniami planowanego statutu fundacja będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą poprzez przystępowanie do umowy spółki cywilnej, stosowanie do artykułów zawartych w Kodeksie cywilnym.

Spółka cywilna nie jest podatnikiem CIT, jednak Wnioskodawca obawia się, iż przystąpienie do takiej spółki Fundacji rodzinnej spowoduje konieczność objęcia wskazanym podatkiem. Główną obawę budzi tutaj art. 1 ust. 7 ustawy o CIT, który wskazuje iż ,,przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikiem jest co najmniej jedna fundacja rodzinna.”

Wyjaśnienie zastosowania przepisu

Pismo z dnia 20 października 2023 r., o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.186.2023.2.EJ wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wskazuje jasno, iż przystąpienie fundacji rodzinnej do spółki cywilnej nie spowoduje, że spółka ta stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej wskazuje, iż Fundacja może wykonywać działalność w zakresie – przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.

Ponadto spółka cywilna do grona spółek handlowych nie należy, co oznacza, że nie została wyróżniona w przytoczonym artykule.

W przepisie ustawodawca przewidział, że jedynie w przypadku uczestnictwa fundacji rodzinnej w spółce jawnej, spółka ta uzyska status podatnika CIT.

Wynika to z tego, iż spółka jawna, której wspólnikami nie będą wyłącznie osoby fizyczne staje się podatnikiem CIT – co właśnie stanie się w przypadku, gdy przystąpi do niej Fundacja rodzinna.

Zakup i sprzedaż walut wirtualnych… a negatywna interpretacja Dyrektora KIS

Inwestycje w waluty wirtualne, czyli w tzw. kryptowaluty wciąż stanowią chętnie wybieraną alternatywę zarobku. Rozwój technologii, a razem za tym idące zmiany w prawie – rodzą coraz to więcej pytań. Podatnicy występują często po odpowiedzi do Krajowej Informacji Skarbowej, jak również stało się w tym przypadku.

Pytającym w sprawie jest osoba, która planuje założyć Fundację rodzinną oraz w ramach jej działalności skupić się na inwestycji w kryptowaluty. W związku z zaistniałą sytuacją padło pytanie: czy fundacja rodzinna będzie mogła korzystać z preferencji podatkowej – zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i reinwestować bez podatku aż do momentu wypłaty na rzecz beneficjenta?

W piśmie z dnia 4 sierpnia 2023 r. o sygn. 0114- KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS, Dyrektor KIS stwierdził, iż taka działalność nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Powód takiej decyzji

Działalność gospodarcza jaką może prowadzić fundacja rodzinna określa art. 5 ustawy o tożsamej nazwie. Dyrektor KIS uznał, iż do żadnego z wymienionych punktów nie można zakwalifikować obrotu kryptowalutami ani tym bardziej nie został wymieniony wprost.

W ust. 1 pkt 4 wspominanego artykułu wskazuje się, iż działalność fundacji rodzinnej może stanowić nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Wyjaśnione zostało, iż waluta wirtualna nie jest instrumentem finansowym, ani też nie może być uznana za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, na co wskazują: Kodeks spółek handlowych czy ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, gdzie znajdziemy poszczególne definicje. Nie może być też uznana za środek płatniczy zgodnie z ustawą prawo dewizowe.

Jak wskazał Dyrektor KIS – ,,waluta wirtualna jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo (w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), gdyby zatem zamiarem ustawodawcy było włączenie obrotu walutą wirtualną, do zakresu dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej powinny się znaleźć odpowiednie zapisy, co jednak nie ma miejsca.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ