#E6AA00

"

#002060

"

Sprzedanie darowanych udziałów fundacji rodzinnej zwolnione z podatku!

2024-01-29 |

Zainteresowane, będące matką i córką posiadają 100% udziałów w pewnej spółce (X). W związku z tym, iż do systemu prawnego wprowadzono instytucję fundacji rodzinnej, zainteresowane zamierzają ją ustanowić.

Mieniem na pokrycie funduszu założycielskiego będzie 10001 udziałów w innej spółce (Y) (niż ta wspomniana powyżej).

Kiedy Fundacja rodzinna zostanie utworzona, przy tym zostanie wniesione mienie na pokrycie funduszu, Zainteresowane oraz Fundacja zawrą umowę darowizny, której przedmiotem będą udziały spółki X. Skutkiem takiego działania będzie objęcie przez Fundację 100% udziałów.

Kolejnym etapem będzie odpłatne zbycie 100% udziałów na podstawie umowy sprzedaży, które trafią do podmiotu niepowiązanego. Zainteresowane wskazują, iż do sprzedaży dojdzie w ciągu (ok.) 12 miesięcy od wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, a transakcja nie obejmie udziałów wniesionych na pokrycie funduszu założycielskiego.

👉🏻 Zainteresowane zastanawiają się czy sprzedaż przez fundację darowanych udziałów nie podlega opodatkowaniu stawką podatku, o której mowa w art. 24r. ust. 1 ustawy o CIT oraz czy przychód uzyskany przez fundację powstały przy późniejszej sprzedaży, będzie zwolniony z CIT na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT?

Zgodnie z Pismem z dnia 15 listopada 2023 r., które zostało wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.244.2023.2.DP, powyższe pytania spotkały się z pozytywną odpowiedzią!

Jak wskazuje art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, może ona prowadzić określoną działalność gospodarczą tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o fundacji rodzinnej – przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Najważniejsze jest zatem ustalenie czy fundacja rodzinna prowadzi działalność zgodnie ze wskazanymi przez ustawodawcę wymogami. Zgodnie bowiem z art. 24 CIT w zakresie, w jakim fundacja prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ufr, stawka CIT wynosi 25% podstawy opodatkowania.

👉🏻 Organ stoi na stanowisku, iż sprzedaż udziałów darowanych fundacji na podstawie darowizny mieści się w zakresie określonym w art. 5 ufr. A zatem, w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 24r. ust. 1 CIT.

👉🏻 Dodatkowo, należy zaznaczyć, że sprzedaż udziałów darowanych fundacji na podstawie darowizny nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem CIT, ponieważ przychód uzyskany ze sprzedaży tych udziałów będzie zwolniony z podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 CIT.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ