#E6AA00

"

#002060

"

Kategoria: Fundacja Rodzinna

Fundacja rodzinna a możliwość odliczenia podatku od przychodów z budynków – znamy stanowisko Dyrektora KIS

2024-04-24 |

📝 Co do zasady fundacje rodzinne zwolnione są podmiotowo z podatku CIT. Jednak podatek wystąpi m.in. w związku z postawieniem świadczenia do dyspozycji beneficjentom lub prowadzeniem działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres określony ustawą o fundacji rodzinnej. ❌ Jednocześnie fundacje rodzinne nie zostały zwolnione z obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynków, którego podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł, zaś stawka podatku to 0,035% tej podstawy. ➡️ W interpretacji indywidualnej z dnia 28.03.2024 r. (sygn. 0 111 –KDIB1-2.4010.3.2024.1.MK,) wnioskodawca zapytał Dyrektora KIS czy fundacja rodzinna będzie miała prawo do odliczenia zapłaconego podatku od przychodów z budynków: – […]

Czy sprzedaż firmy za pomocą fundacji rodzinnej to obejście prawa podatkowego?

2024-03-25 |

Właściciele firm rodzinnych zastanawiają się czy osobiście sprzedać udziały (akcje, ogół praw i obowiązków) w spółce i zapłacić z tego tytułu 19% podatku dochodowego, czy najpierw wnieść je do fundacji, która dokona transakcji i skorzysta ze zwolnienia z podatku. W związku z tym pojawia się pytanie – czy drugi wariant będzie unikaniem opodatkowania?   Moim zdaniem nie, jeśli spełnione będą pewne warunki. * Ogólna zasada mówi, że sprzedaż mienia fundacji jest wolna od podatku pod warunkiem, że nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży.  Reguła ta nie dotyczy jednak udziałów, akcji i ogółu praw i obowiązków w spółkach […]

Wniesienie przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej skorzysta ze zwolnienia od podatku VAT?

2024-03-15 |

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, będący czynnym podatnikiem VAT Kolejna Interpretacja (sygn. 0112-KDIL3.4012.77.2024.1.KFK), tym razem w przypadku często pojawiającej się zagwozdki związanej z podatkiem VAT. Na wstępie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski oraz, co ważne jest czynnym podatnikiem VAT. W przyszłości – Wnioskodawca jako Fundator w Fundacji rodzinnej chce wnieść do niej, w formie darowizny – całość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wszystkie jego składniki. W następstwie całego działania – fundacja rodzinna dalej będzie prowadziła ów przedsiębiorstwo oraz planuje zostać czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym, iż Wnioskodawca jest czynnym […]

Używanie samochodu służbowego przez członka zarządu fundacji rodzinnej… jednak objęte podatkiem CIT?

2024-02-29 |

Kolejne niepewności związane z fundacją rodzinną Wnioskodawcą w tej sprawie jest osoba, która będzie posiadała status zarówno fundatora jak i beneficjenta nowo utworzonej fundacji rodzinnej. Fundacja będzie prowadziła działalność inwestycyjną m.in. w formie najmu, dzierżawy czy przystępowania do spółek handlowych. Pierwszym członkiem zarządu Fundacji będzie Wnioskodawca, a beneficjenci także będą członkami zarządu takowej fundacji. Po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej, zostanie zakupiony samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie przez członków jej zarządu. Będzie on używany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Ten cel statutowy znajdziemy w art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej. Warto wspomnieć, iż ani fundacja ani zarząd nie […]

Przychody Fundacji rodzinnej z tytułu odsetek od lokat terminowych zwolnione z CIT

2024-02-23 |

Wnioskodawca pyta… Wielokrotnie już Wnioskodawcy pytali Organy podatkowe o kwestie związane z opodatkowaniem Fundacji rodzinnych, szczególnie dlatego, że w polskim prawie instytucja jest znana od niedawna. Kolejne pytanie dotyczyło upewnienia się czy „Przychody Fundacji rodzinnej z tytułu odsetek od lokat terminowych zwolnione z CIT.” Zgodnie ze zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie tu zwolnienie podmiotowe, które wynika z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT, dodając również, iż to zwolnienie nie ma zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej. Wskazuje, iż ustawa o fundacji rodzinnej nie zawiera definicji „mienia”, jednakże, stosownie do […]

Sprzedanie darowanych udziałów fundacji rodzinnej zwolnione z podatku!

2024-01-29 |

Stan faktyczny Zainteresowane, będące matką i córką posiadają 100% udziałów w pewnej spółce (X). W związku z tym, iż do systemu prawnego wprowadzono instytucję fundacji rodzinnej, zainteresowane zamierzają ją ustanowić. Mieniem na pokrycie funduszu założycielskiego będzie 10001 udziałów w innej spółce (Y) (niż ta wspomniana powyżej). Kiedy Fundacja rodzinna zostanie utworzona, przy tym zostanie wniesione mienie na pokrycie funduszu, Zainteresowane oraz Fundacja zawrą umowę darowizny, której przedmiotem będą udziały spółki X. Skutkiem takiego działania będzie objęcie przez Fundację 100% udziałów. Kolejnym etapem będzie odpłatne zbycie 100% udziałów na podstawie umowy sprzedaży, które trafią do podmiotu niepowiązanego. Zainteresowane wskazują, iż do […]

Czy każdy beneficjent musi mieć taką samą rolę w fundacji rodzinnej?

2024-01-05 |

Jedna Fundacja rodzina, kilku beneficjentów… Postanowiliśmy założyć fundację rodzinną, a w grono jej beneficjentów będzie wchodziło kilka osób. Każda z nich jest jednak w różnym wieku, ma inne podejście do firmy, plany na przyszłość… Czy zatem każdy beneficjent musi mieć taką samą rolę w fundacji i decydować w takim samym stopniu o przyszłości prowadzonego biznesu? Słowem wstępu należy wspomnieć, że fundator fundacji może ustanowić beneficjentem osobę, z którą nie jest w żadnym stopniu spokrewniony. Nie ma też żadnych zastrzeżeń, by beneficjentem stała się osoba niepełnoletnia. Jednakże przejdźmy do głównego pytania. Status fundacji rodzinnej może (a nawet powinien) przewidywać warunki, dzięki […]

Renta wypłacana przez Fundację rodzinną na rzecz fundatora zwolniona z PIT? Dyrektor KIS wyjaśnia.

2023-11-24 |

Pytanie zawarte w Interpretacji Wnioskujący o wydanie Interpretacji wskazał, iż zamierza założyć Fundację rodzinną. Na postawie statutu, beneficjenci będą uprawieni do otrzymywania od Fundacji renty, która wypłacana będzie cztery razy w roku. W związku z powyższym powstało pytanie, czy wypłacanie cyklicznie renty (wyrażonej w pieniądzu) na rzecz fundatora będącego beneficjentem stanowi świadczenie w rozumieniu art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej i czy istnieje możliwość z korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b ustawy o PIT? Wyjaśnienia DIKS W Interpretacji o sygnaturze 0114-KDIP3-1.4011.727.2023.6.EC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej […]

Konsultacje podatkowe dotyczące wzorów formularzy związanych z fundacją rodzinną. Do 13 listopada 2023 r. można zgłosić uwagi co do CIT-8FR i CIT/F!

2023-11-10 |

CIT-8FR oraz CIT/F CIT-8FR – jest to deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. W terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego należy złożyć deklarację o wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego w roku podatkowym, zgodnie z art. 24s ust. 1 ustawy o CIT. CIT/F – jest to informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to załącznik do zeznania CIT-8. Do wypełnienia załącznika zobowiązana jest fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r ustawy CIT, […]

Spółka niebędąca podatnikiem CIT – stanie się nim po przystąpieniu do niej Fundacji rodzinnej? Ustawa wskazuje, o którą spółkę chodzi.

2023-10-30 |

Fundacja przystępuje do Spółki cywilnej Wnioskodawca planuje założyć Fundację rodzinną, która zgodnie z postanowieniami planowanego statutu fundacja będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą poprzez przystępowanie do umowy spółki cywilnej, stosowanie do artykułów zawartych w Kodeksie cywilnym. Spółka cywilna nie jest podatnikiem CIT, jednak Wnioskodawca obawia się, iż przystąpienie do takiej spółki Fundacji rodzinnej spowoduje konieczność objęcia wskazanym podatkiem. Główną obawę budzi tutaj art. 1 ust. 7 ustawy o CIT, który wskazuje iż ,,przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikiem jest co najmniej jedna fundacja rodzinna.” Wyjaśnienie zastosowania przepisu Pismo z dnia […]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ